GDPR1

PRAVIDLÁ POUŽIVANIA SÚBOROV COOKIES


V týchto pravidlách používania cookies našou webstránkou Vám poskytneme podrobné informácie

najmä o tom, kto spracúva Vaše osobné údaje, aké údaje sú spracúvané, za akým účelom toto

spracúvanie prebieha a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 1.      Kto získava Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v súvislosti s používaním súborov cookies touto webstránkou získava spoločnosť

BETIS spol. s r.o., so sídlom Mierová 172, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 340 482,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4187/B, spolu s

ďalšími spoločnosťami, ktoré spolu uzavreli alebo pristúpili k Dohode spoločných prevádzkovateľov

uzavretej v zmysle čl. 26 Nariadenia GDPR (ďalej len „Spoločnosť“).

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných

údajov poverila Spoločnosť do funkcie aj zodpovednú osobu Ing. Ján Király, ktorá dohliada na

zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom telefónneho čísla:

+421907960579 alebo emailu betis@betis.sk.

 2.      Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje získavané prostredníctvom cookies využívaných touto webstránkou sú:

 IP adresa počítača, ktorý navštevuje webovú stránku,

 Vaša aktivita na tejto webovej stránke a čas Vašej návštevy,

 typ a verzia webového prehliadača,

 údaje umožňujúce za určitých podmienok identifikáciu, prepojenie a interakciu s Vašim účtom na

sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn),

 údaje z vyplnených formulárov za účelom umožnenia automatického vyplňovania pri budúcich

návštevách webstránky.

 3.      Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje získané pri používaní cookies touto webstránkou sú spracúvané na nasledovné

účely:

 zlepšenie Vášho zážitku z prehliadania webstránky a jej optimalizácia,

 umožnenie využívania všetkých dostupných funkcionalít,

 sledovanie Vašej aktivity na tejto webstránke s cieľom zefektívniť jej fungovanie,

 skvalitnenie poskytovaných služieb,


 vedenie štatistík a prieskumov trhu.

Pre viac informácií ohľadne typu cookies a účele ich spracúvania viď tabuľku v bode 5. Právnym

základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je „súhlas pre používanie cookies touto

webstránkou“, ktorý ste udelili/máte možnosť udeliť pri ktorejkoľvek návšteve tejto webstránky.

Udelenie Vášho súhlasu s používaním cookies nie je podmienkou na používanie tejto stránky, avšak v

prípade, ak sa rozhodnete tento súhlas neudeliť, určité funkcionality tejto stránky môžu byť nefunkčné

a všeobecná úroveň užívateľského pohodlia môže byť znížená.

Vyššie uvedený Vami udelený súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom

zaškrtnutia nasledovného políčka:

Týmto odvolávam svoj v minulosti udelený súhlas pre používanie cookies tejto

webstránke.

 4.      Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

K osobným údajom má prístup Spoločnosť, jej poverení zamestnanci a zmluvní sprostredkovatelia,

ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných

údajov. Všetci príjemcovia sú právne zaviazaní dodržiavať o Vašich osobných údajoch mlčanlivosť.

V prípade príjemcov, ktorým sú alebo môžu byť poskytované osobné údaje dotknutých osôb,

Spoločnosť zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb

uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 Nariadenia GDPR. Medzi hlavné skupiny našich

príjemcov môžu patriť:

 spriaznené osoby Spoločnosti, t. j. právnické osoby so Spoločnosťou majetkovo a personálne

prepojené;

 externé spoločnosti zabezpečujúce služby pri správe, vývoji a podpore interných systémov a

hardvérového vybavenia.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci (orgány činné v

trestnom konaní, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a iné) v prípade výkonu ich

zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície a pod.), ktoré

však nemajú postavenie príjemcov v zmysle Nariadenia GDPR.

Vaše osobné údaje Spoločnosť neprenáša do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala

primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov, s výnimkou prípadov, kedy sú naši preverení

sprostredkovatelia usídlení v tretej krajine mimo EÚ/EHP. V takom prípade Vám Spoločnosť

garantuje, že zabezpečila, aby boli prijaté primerané záruky v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR.

 5.      Aké cookies používame?


Názov:  Google Analytics


Účel: Zhromažďuje súhrn dát o správaní používateľov na webe za účelom skvalitnenia a


zlepšenia použiteľnosti webových stránok. Cookies slúžia pre identifikáciu daného

užívateľa pomocou náhodného reťazca čísiel, ktorý sa pre daného užívateľa vytvorí

pri prvej návšteve


Detail: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  


Názov:  Google Optimize


Účel: Nástroj na testovanie rôznych variácií obsahu stránky za účelom zlepšenia zákazníckej


skúsenosti


Detail: https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

 


Názov:  Adwords

Účel: Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto


používateľov


Detail: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 

6.      Aké sú Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov?

Nakoľko je vysoká úroveň ochrany Vašich osobných údajov pre našu Spoločnosť dôležitá, v súlade s

právnymi predpismi o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že pri spracúvaní Vašich osobných

údajov môžete uplatniť tieto práva:

 právo na prístup k nim podľa čl. 15 Nariadenia GDPR;

 právo na ich opravu podľa čl. 16 Nariadenia GDPR;

 právo na ich výmaz podľa čl. 17 Nariadenia GDPR;

 právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia GDPR;

 právo na prenosnosť týchto údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR;


 právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia GDPR;

 právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, spôsobom uvedeným v

článku 3 týchto Pravidiel podľa čl. 7 Nariadenia GDPR;

 právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR;

 právo odmietnuť poskytnutie osobných údajov a na obdržanie informácie o následkoch tohto

odmietnutia podľa čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR.

Týmto Vás taktiež informujeme, že Vaše osobné údaje získané pri používaní cookies touto

webstránkou budú podliehať automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Profilovanie

Spoločnosť používa pre dokonalejšie, efektívnejšie a rýchlejšie poskytovanie našich služieb.

Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnocovania

osobných údajov a zostavovania informačných a reklamných ponúk. Cieľom profilovania je

poskytnutie kvalitných služieb podľa Vašich predstáv. 

7.      Ako môžete uplatniť svoje práva?

Všetky vyššie uvedené práva môžete uplatniť emailom na e-mailovej adrese betis@betis.sk alebo

písomne na adrese sídla Spoločnosti BETIS spol. s r.o., so sídlom Mierová 172, 821 05 Bratislava,

Slovenská republika.