GDPR

PRAVIDLÁ POUŽIVANIA SÚBOROV COOKIES

V týchto pravidlách používania cookies našou webstránkou Vám poskytneme podrobné informácie najmä o tom, kto spracúva Vaše osobné údaje, aké údaje sú spracúvané, za akým účelom toto spracúvanie prebieha a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 1.      Kto získava Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v súvislosti s používaním súborov cookies touto webstránkou získava spoločnosť BETIS spol. s r.o., so sídlom Mierová 172, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 340 482, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4187/B, spolu s ďalšími spoločnosťami, ktoré spolu uzavreli alebo pristúpili k Dohode spoločných prevádzkovateľov uzavretej v zmysle čl. 26 Nariadenia GDPR (ďalej len „Spoločnosť“).

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov poverila Spoločnosť do funkcie aj zodpovednú osobu Ing. Ján Király, ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je k dispozícii prostredníctvom telefónneho čísla: +421907960579 alebo emailu betis@betis.sk.

 2.      Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje získavané prostredníctvom cookies využívaných touto webstránkou sú:

·       IP adresa počítača, ktorý navštevuje webovú stránku,

 

·       Vaša aktivita na tejto webovej stránke a čas Vašej návštevy,

 

·       typ a verzia webového prehliadača,

 

·       údaje umožňujúce za určitých podmienok identifikáciu, prepojenie a interakciu s Vašim účtom na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn),

 

·       údaje z vyplnených formulárov za účelom umožnenia automatického vyplňovania pri budúcich návštevách webstránky.

 3.      Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje získané pri používaní cookies touto webstránkou sú spracúvané na nasledovné účely:

·       zlepšenie Vášho zážitku z prehliadania webstránky a jej optimalizácia,

 

·       umožnenie využívania všetkých dostupných funkcionalít,

 

·       sledovanie Vašej aktivity na tejto webstránke s cieľom zefektívniť jej fungovanie,

 

·       skvalitnenie poskytovaných služieb,

 

·       vedenie štatistík a prieskumov trhu.

Pre viac informácií ohľadne typu cookies a účele ich spracúvania viď tabuľku v bode 5. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je „súhlas pre používanie cookies touto webstránkou“, ktorý ste udelili/máte možnosť udeliť pri ktorejkoľvek návšteve tejto webstránky.

Udelenie Vášho súhlasu s používaním cookies nie je podmienkou na používanie tejto stránky, avšak v prípade, ak sa rozhodnete tento súhlas neudeliť, určité funkcionality tejto stránky môžu byť nefunkčné a všeobecná úroveň užívateľského pohodlia môže byť znížená.

Vyššie uvedený Vami udelený súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom zaškrtnutia nasledovného políčka:

Týmto odvolávam [AL1] svoj v minulosti udelený súhlas pre používanie cookies tejto webstránke.

 4.      Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

K osobným údajom má prístup Spoločnosť, jej poverení zamestnanci a zmluvní sprostredkovatelia, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Všetci príjemcovia sú právne zaviazaní dodržiavať o Vašich osobných údajoch mlčanlivosť.

V prípade príjemcov, ktorým sú alebo môžu byť poskytované osobné údaje dotknutých osôb, Spoločnosť zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 Nariadenia GDPR. Medzi hlavné skupiny našich príjemcov môžu patriť:

·       spriaznené osoby Spoločnosti, t. j. právnické osoby so Spoločnosťou majetkovo a personálne prepojené;

 

·       externé spoločnosti zabezpečujúce služby pri správe, vývoji a podpore interných systémov a hardvérového vybavenia.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a iné) v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle Nariadenia GDPR.

Vaše osobné údaje Spoločnosť neprenáša do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov, s výnimkou prípadov, kedy sú naši preverení sprostredkovatelia usídlení v tretej krajine mimo EÚ/EHP. V takom prípade Vám Spoločnosť garantuje, že zabezpečila, aby boli prijaté primerané záruky v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR.

 5.      Aké cookies použív[AL2] ame?

Názov: 

Google Analytics

Účel:

Zhromažďuje súhrn dát o správaní používateľov na webe za účelom skvalitnenia a zlepšenia použiteľnosti webových stránok. Cookies slúžia pre identifikáciu daného užívateľa pomocou náhodného reťazca čísiel, ktorý sa pre daného užívateľa vytvorí pri prvej návšteve

Detail:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  

Názov: 

Google Optimize

Účel:

Nástroj na testovanie rôznych variácií obsahu stránky za účelom zlepšenia zákazníckej skúsenosti

Detail:

https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en

 

Názov: 

Adwords

Účel:

Zabezpečuje kompletný priebeh reklamnej kampane a následný retargeting na týchto používateľov

Detail:

https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 

6.      Aké sú Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov?

Nakoľko je vysoká úroveň ochrany Vašich osobných údajov pre našu Spoločnosť dôležitá, v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

·       právo na prístup k nim podľa čl. 15 Nariadenia GDPR;

 

·       právo na ich opravu podľa čl. 16 Nariadenia GDPR;

 

·       právo na ich výmaz podľa čl. 17 Nariadenia GDPR;

 

·       právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia GDPR;

 

·       právo na prenosnosť týchto údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR;

 

·       právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia GDPR;

 

·       právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, spôsobom uvedeným v článku 3 týchto Pravidiel podľa čl. 7 Nariadenia GDPR;

 

·       právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR;

 

·       právo odmietnuť poskytnutie osobných údajov a na obdržanie informácie o následkoch tohto odmietnutia podľa čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR.

Týmto Vás taktiež informujeme, že Vaše osobné údaje získané pri používaní cookies touto webstránkou budú podliehať automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Profilovanie Spoločnosť používa pre dokonalejšie, efektívnejšie a rýchlejšie poskytovanie našich služieb. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnocovania osobných údajov a zostavovania informačných a reklamných ponúk. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb podľa Vašich predstáv. 

7.      Ako môžete uplatniť svoje práva?

Všetky vyššie uvedené práva môžete uplatniť emailom na e-mailovej adrese betis@betis.sk  alebo písomne na adrese sídla Spoločnosti BETIS spol. s r.o., so sídlom Mierová 172, 821 05 Bratislava, Slovenská republika. 

 


 [AL1]Mala by tam byť niekde možnosť odvolať súhlas, treba to nejak technicky zabezpečiť s IT.

 [AL2]Toto si treba odkomunikovať s IT lebo toto má každý inak.

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.